Staňte sa fešákom pre rok 2024

Podrobné pravidlá súťaže.

Nechali ste si od nás namontovať ťažné zariadenie?

 
 
 
Fotografie s číslom objednávky alebo faktúry môžete poslať na marketing@towpoint.cz alebo v súkromných správach na našom profile na FB alebo Instagrame.

 

Podrobné pravidlá súťaže "Fešák roka 2024"

Tento dokument obsahuje úplné podmienky marketingovej súťaže "Fešák roka 2024" ("Súťaž"), ktorá prebieha na webovej stránke TowPoint www.towpoint.cz ("Stránka TowPoint"), na profile TowPoint – tažná zařízení na Facebooku (https://www.facebook.com/TowPointCZ) ("FB profil") a na profile TowPointCZ na Instagrame (https://www.instagram.com/towpointcz/) ("IG profil").

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je spoločnosť Vapol s.r.o. so sídlom Zašová 270, Zašová 756 51, IČO: 267 83 789, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 25306 (ďalej len "Organizátor").

2. DOBA KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude trvať od 12. januára 2024 do 10. januára 2025 ("Obdobie súťaže").

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá si u nás dríve nechala, alebo počas roka 2024 nechá namontovať ťažné zariadenie na svoje vozidlo na niektorom z montážnych miest TowPoint.

3.2 Zo Súťaže sú vylúčené právnické osoby, zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci.

4. MECHANIKA SÚŤAŽE

4.1 Do Súťaže bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý splní podmienky uvedené v týchto Pravidlách a v období trvania Súťaže zašle fotografiu svojho vozidla s nainštalovaným ťažným zariadením inštalovaným v sieti TowPoint najneskôr do 31. decembra 2024 na e-mailovú adresu marketing@towpoint.cz, do súkromných správ na FB profile alebo do súkromných správ na IG profile a uvedie číslo svojej objednávky alebo faktúry.

4.2 Odoslaním fotografie vozidla s ťažným zariadením a uvedením čísla objednávky alebo faktúry súťažiaci potvrdzuje, že si prečítal tieto pravidlá súťaže a súhlasí s nimi.

4.3 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, ale zakaždým s ťažným zariadením TowPoint na inom vozidle. Organizátor si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel technickými a inými prostriedkami a v prípade ich porušenia alebo dôvodného podozrenia z ich porušenia alebo obchádzania je Organizátor oprávnený Súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť alebo mu nevydať výhru bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie Organizátora o takomto postupe je konečné a Organizátor nie je povinný svoje dôvody preukazovať.

4.4 Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže tie fotografie, ktoré nie sú v súlade s pravidlami súťaže (pozri 8. Pravidlá pre súťažné fotografie).

4.5. O tom, či predložená fotografia a údaje o objednávke alebo faktúre sú v súlade s pravidlami súťaže, rozhoduje Organizátor.

5. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE, VÍŤAZSTVO A UDELENIE CENY

5.1. V termínoch uvedených nižšie bude náhodným losovaním vybraný jeden priebežný výherca ("Výherca") za predchádzajúci mesiac, ktorý od nás získa výherný balíček ("Výherný balík"), ako je uvedené v bode 5.4.1:

 • 5.2.2024,
 • 4.3.2024,
 • 5.4.2024,
 • 6.5.2024,
 • 4.6.2024,
 • 2.7.2024,
 • 5.8.2024,
 • 3.9.2024,
 • 1.10.2024,
 • 1.11.2024,
 • 3.12.2024,
 • 6.1.2025.

Napríklad 5. februára 2024 bude výherca vylosovaný z fotografií, ktoré Organizátor dostal od súťažiacich v období od 1. januára 2024 do 31. januára 2024. 4. marca 2024 bude výherca vylosovaný z fotografií, ktoré Organizátor dostal od súťažiacich v období od 1. februára 2024 do 29. februára 2024 atď.

Z týchto dvanástich výhercov bude 10. januára 2025 náhodným losovaním vybraný jeden výherca hlavnej ceny ("Výherca hlavnej ceny"), ktorý od nás získa hlavnú cenu ("Hlavná cena"), ako je uvedené v bode 5.4.2.

Celkovo teda bude vylosovaných 12 Výhercov Výherného balíka a jeden z týchto Výhercov sa na konci Súťaže stane aj Výhercom hlavnej ceny a dodatočne od nás získa Hlavnú cenu.

5.2. Každý Výherca bude po vyhodnotení uplynulého mesiaca kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy poskytnutej Organizátorovi alebo prostredníctvom súkromnej správy z FB profilu alebo IG profilu a bude požiadaný o poskytnutie osobných údajov potrebných na zaslanie Výherného balíka (pozri časť 6. Spracovanie osobných údajov). Po celkovom vyhodnotení Súťaže bude Výherca hlavnej ceny kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy poskytnutej Organizátorovi alebo prostredníctvom súkromnej správy z FB profilu alebo IG profilu a bude požiadaný o poskytnutie osobných údajov potrebných na zaslanie Hlavnej ceny (pozri 6. Spracovanie osobných údajov). Súťažiaci súhlasí s poskytnutím kontaktných údajov na tieto účely.

5.3. V prípade, že Výherca alebo Výherca hlavnej ceny neodpovie na e-mail, súkromnú správu z FB profilu alebo IG profilu alebo telefonát od Organizátora do 7 dní od oslovenia Organizátorom, alebo sa správu na uvedený kontakt nepodarí doručiť, stráca nárok na výhru a Organizátor je oprávnený určiť iného Výhercu alebo Výhercu hlavnej ceny iným náhodným výberom, alebo iného Výhercu alebo Výhercu hlavnej ceny nevyžrebovať a výhra prepadá.

5.4. Výhra

5.4.1. Každý Výherca od nás zadarmo dostane jeden Výherný balík, ktorý bude obsahovať nasledujúce položky:

 • 1x Balíčok jar ATOL (autošampón s voskom 1000 ml, sprej do kabíny 600 ml MIX vôní, letný koncentrát 33 ml, švédska utierka 30 x 30 cm, umývacia špongia 22 x 10 x 5 cm)
 • 1x štartovací káble 400 A / 2,5 m
 • 1x slnečná/zimná clona na čelné sklo ALU SMALL
 • 1x škrabka na námrazu s nálevkou
 • 1x Upínací pás s kovovou sponou 200 kg / 2,5 m (2 ks v balení) MULTIPA
 • 1x Gumový pavúk 2 x 100 cm / 10 mm, MULTIPA
 • 1x Stierka na okná s plastovou rukoväťou

5.4.2. Výherca hlavnej ceny získa Hlavnú cenu, ktorou je jeden nosič na bicykel MULTIPA podľa vlastného výberu zo skladovej ponuky aktuálnej v čase žrebovania Výherca hlavnej ceny (https://www.towpoint.cz/nosice-kol-multipa).

5.5. Výhra bude zaslaná na adresu, ktorú výherca uvedie, do 20 dní odo dňa, keď poskytne svoje údaje (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu). Ak si výherca výhru neprevezme, prepadá mu nárok na výhru. Organizátor tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky spojené s doručením výhier.

5.6. Výherca ani Výherca hlavnej ceny si nemôžu nárokovať inú výhru, ako je cena, ktorá im bola udelená. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti.

5.7 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť výhru deklarovanú v bodoch 5.4.1 a 5.4.2 výhrou podobného typu a hodnoty.

5.8. Ak sa v danom mesiaci do súťaže nezapojí žiadny súťažiaci alebo ak súťažiaci alebo súťažná fotografia v ktoromkoľvek bode poruší tieto pravidlá, losovanie sa neuskutoční, cena sa nevydá a v danom mesiaci nebude vyhlásený žiadny Výherca. Výherca hlavnej ceny bude na základe tejto skutočnosti vyžrebovaný z nižšieho počtu výhercov dňa 1. 10. 2025.

5.9. V prípade, že sa v danom mesiaci do súťaže zapojí len jeden účastník, výhra sa mu vydá bez losovania za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách.

5.10. Zobrazenie cien v propagačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky atď.) slúži len na ilustračné účely a nemusí vždy zodpovedať skutočným cenám.

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované Organizátorom ako správcom na účely súťaže a víťazné fotografie alebo meno výhercu môžu byť zverejnené na stránke TowPoint na Facebooku, stránke TowPointCZ na Instagrame a na webovej stránke www.towpoint.cz za účelom vyhlásenia výhercov. Výherca Súťaže berie na vedomie, že v prípade výhry bude potrebné poskytnúť Organizátorovi ďalšie osobné údaje na účely poskytnutia a doručenia výhry, a to meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Osobné údaje v uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Výherca Súťaže ďalej berie na vedomie, že Organizátor môže požadovať aj uvedenie jeho dátumu narodenia za účelom overenia, či výherca Súťaže spĺňa vekovú hranicu stanovenú pre účasť v Súťaži. Osobné údaje bude Organizátor spracúvať počas trvania Súťaže až do vyhodnotenia Súťaže a v prípade výhercu po dobu nevyhnutnú na poskytnutie výhry.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

7.1. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto pravidiel, podvodného nároku na výhru, porušenia pravidiel alebo konania v rozpore s dobrými mravmi si Organizátor vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, zmeniť tieto pravidlá súťaže alebo nevydať žiadnu výhru.

8. PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽNÉ FOTOGRAFIE

8.1. Na súťažných fotografiách musí byť zobrazené ťažné zariadenie nainštalované v stredisku TowPoint súčasne so zadnou časťou alebo bokom vozidla, na ktorom je ťažné zariadenie namontované.

8.2 Fotografie, na ktorých nie je ťažné zariadenie dostatočne viditeľné, sú automaticky vylúčené zo súťaže.

8.3. Zo súťaže sú vylúčené aj fotografie, ktoré sú podľa uváženia Organizátora nezákonné alebo neslušné. Organizátor je oprávnený kedykoľvek skontrolovať a následne neprijať do súťaže alebo vylúčiť zo súťaže účastníkov s fotografiami, ktoré sú podľa jeho rozhodnutia nevhodné z niektorého z vyššie uvedených alebo iných dôvodov, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uviesť dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj pre fotografie nevhodné pre súťaž.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek skontrolovať pravdivosť všetkých údajov poskytnutých súťažiacim. V prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo iného porušenia týchto pravidiel zo strany súťažiaceho je oÓrganizátor oprávnený neumožniť súťažiacemu účasť v súťaži a prípadne ho zo súťaže vylúčiť alebo nevydať výhru bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie Órganizátora o takomto postupe je konečné.

9.2. Výherca ani Výherca hlavnej ceny nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry žiadnu hotovosť alebo iné plnenie. Organizátor nemá voči výhercovi Súťaže žiadne iné záväzky a Výherca ani Výherca hlavnej ceny nemajú nárok na žiadne iné plnenie zo strany Organizátora, ako je uvedené v týchto Pravidlách.

9.3. Výhry nie sú právne vymáhateľné.

9.4. V prípade, že hodnota výhry presiahne 10 000 Kč (vrátane DPH), výhra podlieha zdaneniu podľa § 36 ods. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a musí z nej byť odvedená zrážková daň vo výške 15 %.

9.5. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť aplikácií používaných súťažiacim na odosielanie fotografií alebo iných informácií a za doručenie správ alebo výhier z našej strany.

9.6. O akýchkoľvek nárokoch alebo námietkach s konečnou platnosťou rozhodne Organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, pozastaviť, prerušiť alebo zrušiť Súťaž bez náhrady alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá Súťaže počas celého obdobia trvania Súťaže oznámením zmeny na TowPoint, kde sú tieto pravidlá Súťaže aj dostupné.

9.7. Súťaž v žiadnom prípade neprevádzkuje ani nie je spojená s prevádzkovateľom Facebooku alebo Instagramu. Spoločnosť META nie je Organizátorom tejto súťaže, nijako ju nesponzoruje a nenesie za ňu žiadnu zodpovednosť.

V Zašovej dňa 17. januára 2024.